Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bilde av to kvinner. Kvinnen i forgrunnen har en plastkopp i hånden og blåser en tyggisboble. Kvinnen i bakgrunnen holder rundt en plastkopp mens hun smiler bredt mot tyggisboblen.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere og tilrettelegge praktisk bistand for personer med nedsatt funksjonsevne. I et større perspektiv handler BPA om livskvalitet og likeverd. Det handler om muligheten til å ta kontroll over eget liv og opprettholdelsen av en mest mulig normal hverdag.

Hva er BPA?

Fra 1. januar 2015 ble BPA rettighetsfestet i Norge. Alle norske kommuner plikter å ha et tilbud om personlig assistanse, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Gjennom en BPA-ordning, vil du få en assistent som gir deg personlig og praktisk bistand i hverdagen ut ifra dine behov og ønsker. Målet er å sikre et uavhengig liv og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med behov for assistanse.  Bistanden kan gis både i og utenfor hjemmet, og du kan lese mer om hva BPA er her.

Eksempler på tjenester

Vi har alle ulike roller i livet, alt fra å være foreldre til søsken, venner og kollegaer, og med BPA og tilrettelegging av hverdagen skaper det muligheter for å opprettholde silke rollerDette gjennom bistand fra personlige assistenter.

Din personlige assistent vil blant annet kunne bistå med:

 • Nødvendig rengjøring i hjemmet
 • Innkjøp av mat og matlaging
 • Opplæring i praktiske gjøremål
 • Henting og kjøring til avtaler
 • Deltakelse i aktiviteter, som kino, konsert, turer og utflukter
 • Personlig stell / hygiene
 • Trening/opptrening

Vi i Ecura BPA vil som tjenesteyter kunne:

 • Følge opp din tjeneste og tilby deg assistanse, råd og veiledning.
 • Skaffe deg assistent(er) og/eller bistå deg i ansettelsesprosessen.
 • Tilby deg som arbeidsleder og/eller dine assistenter opplæring
 • Sørge for at dine behov og ønsker bli ivaretatt til enhver tid.

Hvem kan søke?

Retten til brukerstyrt personlig assistanse er nedfelt i pasient og brukerrettighetsloven §2-1 d. Der står det helt spesifikt at «personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse». For å ha rett på BPA, må du ha et behov for bistand på minimum 32 timer per uke (men med mulighet også ved behov på under 32 timer i uken) i mer enn 2 år. Les mer her.

Det er kommunen som avgjør hvem som vil få tjenestene organisert som BPA. Alle har samtidig rett til å få sin søknad vurdert, da det er kommunens plikt å ta imot og foreta individuelle vurderinger av mottatte søknader. Det innebærer at du kan søke og ende opp med å få innvilget BPA til tross for at du kanskje ikke oppfyller alle kriteriene. Du kan også klage på vedtak du ikke er enig i.

Velg Ecura BPA

Ecura BPA har mange års erfaring innen fagområdet, og opererer landsdekkende. I tillegg til å bistå voksne og eldre, har vi også god kjennskap til BPA for barn og barnefamilier. Vi har rammeavtaler for BPA-tjenester med kommuner i hele Norge, og vil derfor ha mulighet til å tilby våre tjenester uansett hvor du skulle være bosatt (såfremt din kommune har åpnet for fritt brukevalg og vi er godkjent tjenesteyter der).

Vårt verdigrunnlag er basert på valgfrihet og respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse og integritet. Hovedfokus i vår virksomhet ligger i det daglige møtet mellom kunde – den enkelte person – og våre medarbeidere. Velg Ecura BPA som din BPA-aktør – vi er der når du trenger oss!

Ta kontakt med oss i dag ved å ringe oss på 69 12 96 00 eller send en e-post til bpa@ecura.no.
Ønsker du å bytte over til oss? Ler mer her!

Ser du etter funksjonsassistanse, er dette også en tjeneste vi tilbyr.

Relaterte artikler

BPA på ferietur

Vi har alle behov for en ferietur i ny og ne, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er intet unntak.

LES MER

BPA på reise

Har du behov for kortere eller lengere reise? Skal du kanskje besøke venner eller familie som bor på en annen kant av Norge?

LES MER

BPA ved flytting

Har du fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse, men har planer om å flytte? Da er det viktig at du alle først setter deg inn i regelverket og kommunenes tolkning av dette.

LES MER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller bpa@ecura.no

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Kan jeg søke om BPA for barnet mitt?

Det kan du absolutt. Ecura BPA har erfaring med assistanse i barnefamilier, hvor assistent og familie samarbeider om hva familien trenger assistanse til, basert på vedtaket fra kommunen. Vi har mulighet til å assistere barn og unge med asperger, tracheostomi, psykiske utfordringer, anoreksi, og sjeldne diagnoser.

Ettersom det vil være nødvendig å følge både barnets og foresattes ønsker og behov, er det litt andre rutiner når det gjelder BPA for barn. Du kan lese mer om slike ordninger her.

Jeg er over 67 år. Betyr det at jeg ikke vil ha rett til å søke om BPA?

Et av kravene for å få BPA er at søkere må være under 67 år ved innvilgelse. Samtidig sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år ut på høring i 2019.

Selv om det ikke er noen regelendringer per dags dato, kan det likevel være mulig for deg å søke. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknadsprosessen og anbefalinger.

Hva gjør en BPA-assistent?

BPA innebærer at du selv tar kontroll over tjenesten du mottar – ettersom du er den som har best kjennskap til egne ønsker og behov. Assistentene skal gjøre hverdagen enklere for deg som arbeidsleder gjennom praktisk bistand som du selv definerer. Det vil si at det er du som bestemmer hva slags bistand som skal ytes, hvor og når.

Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til å sikre at du kan leve et så uavhengig liv som mulig, og det er derfor helt opp til deg å avgjøre hva en BPA-assistent gjør i løpet av dagen (såfremt det ikke involverer helsefaglig bistand). Du kan se eksempler ovenfor på oppgaver som kan uføres av en personlig assistent.

til toppen