BPA og lovverket | Vet du hva du har krav på? | Ecura BPA

BPA og lovverket: Hvilke lover og regler bør du kjenne til?

3 februar 2021

Uansett om du vurderer å søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er midt i søknadsprosessen, har fått innvilget en BPA-ordning eller ønsker å klage på et avslag – vil det være en enorm fordel å ha god kjennskap til hva regelverket sier. Ved å sette deg inn i det du har krav på, har du muligheten til å gå i dialog med kommunen dersom det er ting du ser ikke følger lovverkets paragrafer. Så, hvilke lover bør du dermed sette deg inn i?

Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvem som har krav på BPA og hva som faller inn under ordningen, presiseres i pasient- og brukerrettighetsloven. Her kan det være nyttig å være klar over at en forutsetning for rett til BPA er at du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. I tillegg må du være yngre enn 67 år når du søker, samt ha et dokumenterbart behov som er både langvarig og stort. Du kan lære mer om dette her hos Ecura BPA.

Rundskriv I-9/2015

De fleste av oss vil nok føle at lovtekster er vanskelige å forstå, og ikke minst kan det være mye rom for ulike tolkninger.

Rundskrivet gir en mer forståelig innføring i lovverket

Dette er også tilfellet med pasient- og brukerrettighetsloven, hvor til og med landets kommuner har endt opp med svært ulike tilnærminger. Dette gikk så langt at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 utformet rundskriv I-9/2015 nettopp for å hjelpe kommunene med riktig tolkning av lovverket. Skrivet er ikke bare en god ressurs for kommunalt ansatte, men også for alle som ønsker å forstå regelverket bedre. Ikke bare går rundskrivet langt i å presisere hva lovverket omfatter, men språket er langt mer forståelig og lettlest.

Ulike tolkninger av regelverket

Om du nå har satt deg inn i både lovverket og rundskrivet, burde du samtidig være klar over at mange kommuner og bydeler fortsatt tolker lovverket på ulike måter. Det betyr at du vil kunne få ulike svar dersom du kontakter representanter fra ulike steder i landet, og innvilgning av søknader blir dernest heller ikke gjort på samme måte. Skulle du oppleve at du har fått innvilget for få timer eller at du får tilbakemeldinger som ikke er i samsvar med din forståelse av lovverket, kan det være en fordel å gå i en konstruktiv dialog med kommunen for å komme til bunns i det. Skulle du ha fått avslag og er uenig i avgjørelsen, kan du også sende en klage til Fylkesmannen.

Ecura BPA kjenner lovverket

Framfor å skulle forsøke å manøvrere seg gjennom en jungel av ukjent sjargong, forvirrende paragrafer og sedvane, kan det for mange være en tidsbesparelse å kontakte noen som har lang og bred bransjeerfaring. Ecura BPA er en tjenestetilbyder som sitter med svært mye kunnskap om regelverket, og kan bistå deg når du trenger en bedre forståelse av hvilke lover og regler som gjelder og hvordan de påvirker din situasjon. Vi tilbyr blant annet rådgivning, i tillegg til bistand med søknadsskriving og kommunikasjon med kommunene. Skulle du ha fått innvilget BPA, kan du også kontakte oss for å høre mer om BPA-tjenestene vi tilbyr.

Kom i kontakt med en BPA-rådgiver nær deg i dag ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å ringe 69 12 96 00.

til toppen