Åpenhetsloven - Ecura BPA

Kort om Ecura

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter over 3 000 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder.

Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med sammensatte bistandsbehov, veiledningstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom «Helsekursportalen» tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

Våre verdier

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Organisering

Ecura organiserer sin virksomhet i egne datterselskaper, slik at tjenesteleveranser og styringen av disse skal bli mest mulig effektiv, ubyråkratisk og med sterkt fokus på god rekruttering, kompetansebygging og oppfølging av medarbeiderne. Ecura har medarbeidere med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, så tett integrering og informasjon om norske lover, regler og forskrifter – samt våre verdier er et viktig fokus.

Ecura er en tjenesteleverandør, og våre medarbeidere er derfor vår desidert viktigste ressurs. Ecura legger derfor avgjørende vekt på å ivareta og utvikle gode arbeidsforhold og menneskerettigheter langt utover det grunnleggende.

Aktsomhetsvurdering

Våre retningslinjer tilsier at vi skal ha et høyt nivå på arbeidsforholdene for våre medarbeidere og sikre gode menneskerettigheter. I vårt arbeid gjennomfører vi derfor løpende aktsomhetsvurderinger for å avdekke eksisterende eller potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Der slike konsekvenser oppdages, iverksetter vi straks tiltak, slik at konsekvensene kan unngås/reduseres. Vi har jevnlig oppfølging internt og dialog med våre sentrale leverandører om dette forholdet. Vår ledergruppe arbeider kontinuerlig aktivt med dette området

til toppen