BPA kommune | Kommuner og BPA-samarbeid | Ecura BPA

Ecura BPA — Samarbeidspartner innen BPA for kommuner

Bilde av en mann og en kvinne som sitter på en fjellknaus. Kvinnen har den ene hånden på mannens skulder mens den andre hånden holdes ut mot landskapet. Hun har en ryggsekk ved siden av seg. Foran dem skimtes trær og en innsjø.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) handler om frihet til å leve et mest mulig selvstendig liv. For mennesker med behov for tjenester organisert som BPA kan det å få nødvendig og selvbestemt bistand i hverdagen være en katalysator for økt selvtillit og mestringsfølelse. BPA øker livskvaliteten til utallige antall mennesker, både for arbeidslederen selv og nærmeste familie.

Tjenestene kan ikke organiseres uten assistenter, og det er mange kommuner i dag som velger å la private aktører drifte BPA-ordninger. Ecura BPA er en trygg og solid samarbeidspartner innen BPA for mange kommuner.

Hvordan organisere tjenesten?

Det er tre ulike måter å organisere en BPA-ordning på, som er regulert i pasient-  og brukerrettighetsloven § 3-1 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10. Det er kommunen som avgjør hvilken ordning som er mest hensiktsmessig, men brukers mening og ønsker skal tas i betraktning. Tjenesten kan organiseres ved at:

  • Kommunen er arbeidsgiver for BPA-assistentene
  • Kommunen har avtaler med private leverandører om å være arbeidsgiver
  • Bruker er selv arbeidsgiver (merk at dette ikke kan pålegges av kommunen)

Ecura BPA er en privat aktør som kan ta på seg et slikt ansvar. Kommunen vil fortsatt sitte med det overordnede ansvaret for ordningen, men vil ikke være involvert i det rent praktiske. Det inkluderer ansettelse, lønning og opplæring av assistenter.

Hvem er vi?

Ecura har mer enn 1.300 ansatte og leverer helse- og omsorgstjenester til kommuner over hele landet. Tjenestene spenner fra brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til heldøgns bo- og habiliteringstjenester, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell og faglig opplæring. Gjennom vårt datterselskap Vangseter er vi også en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling. Våre tjenester for BPA og funksjonsassistanse koordineres av Ecura BPA.

Hva tilbyr vi innen BPA for kommunen?

Ecura BPA har mange års erfaring innen praktisk og personlig bistand og opererer landsdekkende. Med Ecura BPA får både kommune og bruker en samarbeidspartner som har gode rutiner, lang erfaring og høy kompetanse.

Vi har vakttelefonordning døgnet rundt, hele året. Vi bistår med rekruttering, opplæring, kontrakter, fakturering, kvalitetssikring, med mer. Vi følger opp timeforbruket til assistenter månedlig, og kontakter brukeren ved vesentlig over-/underforbruk. Brukeren får egen kontaktperson hos oss som vil følge opp jevnlig og bistå når det er behov eller det vurderes som nødvendig.

For mer informasjon om Ecura BPA, ring oss på 69 12 96 00.

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner
du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvem har rett til å få BPA?

Retten til BPA er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 d. Det kreves at en søker er under 67 år og har et langvarig og stort behov for bistand. Dette innebærer et behov for assistanse på over 32 timer per uke (eventuelt 25 timer) ut over 2 år. Merk samtidig at det finnes en rekke eksempler på BPA-vedtak for behov under 32/25 timer.

Kommunene må selv avgjøre om en søker omfattes av rettigheten, med mulighet for søker å klage på et BPA-vedtak. Du kan lese mer her.

Er det kun privatpersoner som bor hjemme som har rett på å få tjenestene organisert som BPA?

Nei, absolutt ikke. BPA er ikke tilknyttet boform, og personer som bor i samlokaliserte boenheter kan derfor også søke om BPA.

Kan personer med vedtak om tvang og makt få innvilget BPA?

Ja, personer med slike vedtak etter helselovgivningen kan også få innvilget BPA. Det er da viktig å være klar over at det stilles krav til kompetanse for tjenesteyter/personlig assistent. Les mer her.

til toppen