BPA-ordningen for barn - Ecura BPA | BPA for barn

BPA-ordningen — BPA for barn

Bilde av en voksen mann og et barn som løper over en eng. Mannen har barnet på skuldrene og barnet har en kvist i hendene.

På samme måte som voksne, har barn rett på muligheten til å leve så selvstendige og aktive liv som mulig. Det innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne som ikke enda er myndige også vil ha rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å kunne delta i samfunnet og hjemmet på lik linje med funksjonsfriske barn. Gjennom BPA-ordningen vil barnet (og familien) kunne motta praktisk bistand som gjør hverdagen enklere og barnet mest mulig uavhengig.

Hvilke barn kan få BPA?

Kriteriene for å kunne få BPA er de samme for barn som for voksne. Dette er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 bokstav d, hvor det spesifiseres at det må foreligge:

  • En alder på under 67 år
  • Et langvarig behov ut over 2 år
  • Et stort behov på minst 32 timer per uke

Har barnet et assistansebehov på minst 32 timer, går det innunder rettighetsfestingen av BPA. Merk samtidig at det vil være mulig å få innvilget BPA også ved behov på minst 25 timer per uke (med mindre det vil føre til en vesentlig kostnadsøkning for kommunen). Kommunen kan i tillegg innvilge BPA selv om assistansebehovet er under 25 timer, dersom dette ansees som den mest hensiktsmessige tjenesten å tilby.

Det er kommunens plikt å ta imot og vurdere alle søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, og det er derfor mulig å søke selv om ikke alle kriteriene er oppfylt. Det er flere kommuner i landet som har innvilget BPA nettopp til søkere som ikke har innfridd alle kravene.

Skulle du ha søkt om BPA og fått avslag, fortvil ikke. Ecura BPA kan bistå om du ønsker å sende inn en klage. Vi kan også hjelpe deg med utformingen av selve søknaden.

Eksempler på BPA for barn og unge

Vi vet at det er en fulltidsjobb i seg selv å ivareta et barns grunnleggende behov, og dette kommer gjerne i tillegg til jobb og hverdagslige gjøremål. Med praktisk bistand fra BPA-assistenter vil du få muligheten til å sikre en så normal hverdag som mulig for både barnet og resten av familien.

BPA-assistenter vil kunne ta over hverdagslige omsorgsoppgaver, slik at barnet vil kunne føle seg mer som herre over eget liv. I tillegg vil det også gjøre at du som foresatte får ledig tid til å bare være forelder og også dyrke egne interesser.

BPA-ordningen kan blant annet bidra til at barnet, uten følge eller assistanse av foresatte, vil kunne:

  • Dra på skoletilstelninger og skoleturer
  • Bli med venner hjem etter skolen
  • Kjøres til og fra fritidsaktiviteter
  • Få en følgesvenn til ulike fritidsaktiviteter
  • Dra på kino, konsert eller restaurant
  • Få tilrettelegging av måltid
  • Bli hjulpet med leksene

Foresatte som arbeidsleder

Vanligvis er det den som er mottaker av BPA som er arbeidsleder, men når BPA innvilges til barn vil det være foresatte (eller andre voksne som står barnet nær) som tar kontroll over BPA-ordningen.

Gjennom samarbeid og god dialog finner vi sammen de gode løsningene for deg og din familie. På den måten vil dere få mulighet til å leve det livet dere ønsker, i tråd med BPA-retningslinjene og vedtaket fra kommunen.

Vi gir deg som skal være arbeidsleder god opplæring i arbeidslederrollen, og kan bistå ved behov. Din BPA-rådgiver vil også kunne jobbe tettere sammen med deg om det er behov og ønske for det. Vi er der når du trenger oss.

Spesialtilpasset BPA-ordning

Alle barn har ulike behov for bistand, og tjenestene organisert som BPA vil individuelt tilpasses. Det innebærer at vi i Ecura BPA setter oss ned sammen med deg og barnet for å lære mer om deres behov. Med en bedre forståelse for nettopp deres situasjon, vil vi være bedre utrustet til å rådgi, bistå med opplæring av den som blir arbeidsleder, ansettelse av assistenter og opplæring av assistenter.

Ecura BPA har lang erfaring med assistanse i barnefamilier, hvor assistent og familie samarbeider om hva familien trenger assistanse til, basert på vedtaket fra kommunen. Vi har også erfaring med å samarbeide tverrfaglig, for eksempel med eventuelle sykehus hvor barnet blir fulgt opp, for blant annet barn som har tracheostomi. Vi har også mulighet til å assistere barn og unge med asperger, psykiske utfordringer, anoreksi, og sjeldne diagnoser.

Vit at det alltid vil være dere som bestemmer hvem som ansettes som assistenter, ettersom det kun er dere som kan vurdere hvem kjemien passer best med og hvem som vil passe best inn i deres familie.

Ecura BPA er alltid tilgjengelig for deg

Rettighetsfesting av BPA er et viktig bidrag/ hjelpemiddel for å sikre likeverd, likestilling og at den enkelte og/eller familien skal få mulighet til samfunnsdeltakelse. Vi har alle ulike roller i livet, alt fra å være foreldre, søsken, venner, kollegaer, og med BPA og tilrettelegging av hverdagen, skaper det muligheter for å opprettholde silke roller og å delta mer i eget liv.

Ta kontakt med Ecura BPA i dag for mer informasjon om BPA-ordningen for barn. Vi har lang erfaring og dyktige ansatte, og vi ønsker veldig gjerne å bidra til å gjøre hverdagen enklere for deg og familien. Ring oss eller send en e-post i dag. Du kan også lese mer om våre tjenester her på nettsiden.

Ønsker du å bytte til Ecura BPA? Ler mer her.

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

til toppen