Brukerstyrt personlig assistent – bytt til oss | Ecura BPA

Hvordan bytte til brukerstyrt personlig assistent fra Ecura BPA?

Bilde av to kvinner som ligger på magen i en eng. Kvinnen til venstre peker opp mot noe utenfor bildet, mens den andre kvinnen kikker i samme retning. I bakgrunnen skimtes trær.

Etter at du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det tid for å velge leverandør av BPA-tjenester. Det er gjennom en slik leverandør du som arbeidsleder vil ansette brukerstyrt personlig assistent(er).

Mange kan oppleve å bli overveldet av utvalget og det å skulle bestemme hvilken leverandør som vil passe ens behov best. Det kan da være en trygghet i det å vite at det er fullt mulig å bytte til en annen tilbyder om du skulle angre.

Hvorfor bytte til Ecura BPA?

Ecura er et av landets ledende private helseforetak som leverer helsetjenester til kommunene. Med over 1.300 ansatte i store deler av landet, leverer vi kommunale helse- og omsorgstjenester til mange kommuner. Gjennom Ecura BPA tilbyr vi brukerstyrt personlig assistanse og funksjonsassistanse. Velger du oss, velger du trygghet og kompetanse.

Ecura BPA har lang erfaring innen fagområdet, og er en samarbeidspartner som kjenner viktigheten av stabilitet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Vi bistår med rekruttering og opplæring av assistenter, og som assistentenes arbeidsgiver vil vi stå ansvarlig for utforming og signering av kontrakter, fakturering, kvalitetssikring og oppfølging av månedlig timeforbruk. Hos oss vil du få en egen kontaktperson som vil ha jevnlig oppfølging med deg og vil bistå når det er behov eller det vurderes som nødvendig. Med en brukerstyrt personlig assistent fra Ecura BPA vil hverdagen bli enklere og tryggere.

Hvordan bytte til Ecura BPA

Dersom du skulle ønske å bytte til Ecura BPA, kan du gjøre følgende:

  • Informer din hjemkommune eller bydel om at du ønsker å bytte over til oss.
  • Fyll ut søknadsskjema for bytte av leverandør. De fleste kommuner vil ha dette tilgjengelig på nett, og du vil dermed kunne finne skjemaet på kommunens hjemmeside.

Etter at vi har mottatt bekreftelse av kommunen om at du har byttet over til oss, vil vi ta kontakt med deg. Sammen vil vi diskutere dine behov, hva du ønsker av oss som leverandør og hvilke tiltak som må gjøres for å sikre en uproblematisk overgang.

Du kan selvsagt også ta kontakt med oss for råd og assistanse i prosessen. Ring oss på 69 12 96 00 eller send en e-post til [email protected] i dag, så hjelper vi deg!

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner
du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva innebærer BPA?

Kort forklart er BPA praktisk bistand som ytes av personlige assistenter ansatt av personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom en BPA-ordning vil den som har fått innvilget slike tjenester (eller nærmeste pårørende i tilfeller hvor det er mer praktisk) kunne ta kontroll over eget liv for å leve så selvstendig og normalt som mulig. Som arbeidsleder styrer man selv sin egen hverdag og bestemmer hvilke oppgaver BPA-assistentene skal utføre i løpet av dagen.

Du kan lese mer om hva BPA innebærer her, samt mer spesifikt om BPA for barn her.

Hvem har krav på brukerstyrt personlig assistanse?

Retten til brukerstyrt personlig assistanse er nedfelt i pasient og brukerrettighetsloven 2-1 d. Der står det spesifikt at BPA er en rettighet for personer under 67 år som har et langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgslovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Med langvarig behov menes det et behov for bistand over mer enn 2 år, mens behovet må være på over 32 timer per uke (eller minst 25 timer per uke i noen tilfeller).

Vit samtidig at alle har rett til å få vurdert sin søknad, og det er derfor kommunens plikt å ta imot og vurdere søknaden din. Du kan altså søke selv om du ikke oppfyller alle kriteriene for å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Det finnes en rekke eksempler på innvilget BPA ved behov på langt under 32/25 timer per uke. Les mer om kravene her.

Hva gjør en brukerstyrt personlig assistent?

Hva en BPA-assistent gjør er helt opp til deg som arbeidsleder. Du er den som kjenner egne behov best, og det er derfor opp til deg å sette opp arbeidsplaner for de assistentene du ansetter til å bistå deg. Noen eksempler på bistand er: husvask, innkjøp av matvarer, matlaging, avlastning for foresatte hvor det er barnet som mottar BPA, kinotur, kjøring til avtaler, deltakelse på utflukter eller opplæring.

Etter loven skal ikke BPA-assistenter utføre helserelaterte tjenester, men det finnes eksempler på unntak fra dette hvor det har blitt ansett som mer praktisk om utført av assistentene. Dette vil da være helt enkel helseassistanse.

til toppen