BPA og studier | Kan du få timer til å studere? | Ecura BPA

BPA og studier: Kan du få innvilget timer til utdanning?

9 november 2020

Blant de viktigste bidragene til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er det å sikre likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. På tross av dette, står mange ovenfor utfordringer i møtet med kommunen når de søker om timer til studier. Hva er så rettighetene du har og er det mulig å få inkludert studier i en BPA-ordning?

Hva sier egentlig lovverket?

BPA skal bidra til å sikre samfunnsdeltakelse på lik linje med funksjonsfriske, og utdanning spiller en vesentlig rolle for å nå denne målsettingen. Det står samtidig ikke spesifikt i pasient- og brukerrettighetsloven at utdanning faller inn under en BPA-ordning. Tvert imot står det at BPA normalt sett ikke tildeles når tjenestemottakeren er på skolen, ettersom det i slike tilfeller vil være skolens ansvar å ivareta behovene. Det betyr likevel ikke at BPA og studier ikke går hånd i hånd. Det er kommunens ansvar å samordne ulike assistansetiltak, i tillegg til å finne løsninger som kan ivareta helheten i det samlede tjenestetilbudet.

Utdanning er viktig
for å sikre likeverdig
samfunnsdeltakelse

Det står også i rundskriv I-9/2015 at kommunene i sin vurdering av BPA-søknader skal vektlegge om ordningen vil kunne gi søkeren mulighet til f.eks. å studere. Helse- og omsorgsdepartementet understreker dermed viktigheten av BPA for videre utdanning. Det at undervisningsopplegget ved universitet og høyskoler er lang mer selvstendig enn i grunnskolen, er også en viktig faktor som viser hvor nødvendig BPA er for å kunne studere.

Ulik tolkning mellom kommunene

Det er en kjent sak at kommunene tolker lovverket svært ulikt. Faktisk er det et så utbredt problem at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 utformet rundskriv I-9/2015. Hensikten med rundskrivet er å gjøre lovverkets paragrafer tydeligere, for slik å unngå ulik praksis mellom kommunene. Dessverre er det enda en lang vei å gå, og finnes flere eksempler på BPA-søkere som har fått innvilget høyere timeantall etter å ha flyttet til en annen kommune. Samtidig skal det sies at mange kommuner er flinke på BPA, med ansatte som gjør sitt beste for å holde seg oppdatert. Det er derfor essensielt at du har en god og åpen dialog med kommunen i prosessen, hvor det vil kunne være en fordel å dele kunnskapen du sitter med.

Vær nøye med utregningen av timer

Skal du studere, er det essensielt at du får tildelt nok timer til å faktisk kunne studere. Når du søker om BPA, må du derfor sette av god tid til utregningen av timebehovet ditt. Det er kritisk å få med absolutt alle behov, både i og utenfor hjemmet, og spesielt det som er tilknyttet studier. Innhent også så mye dokumentasjon som mulig, både fra fastlegen, spesialister og lærerstedet, og få spesielt lagt vekt på tilrettelegging som studiestedet ikke vil kunne bidra med. Skulle du oppleve at du ikke har fått innvilget tilstrekkelig med timer, oppfordrer vi deg til å klage til fylkesmannen. Svært mange klagesaker blir omgjort, og vi i Ecura BPA hjelper deg gjerne med dette.

Hva BPA og studier innebærer

Har du fått innvilget timer til studier, er det opp til deg som arbeidsleder å bestemme hvordan disse best skal benyttes. Noen eksempler på hva en BPA-assistent kan bistå med er:

  • Kjøre til og fra studiestedet
  • Finne fram bøker og/eller PC under forelesning
  • Holde oppe dører
  • Bistå med notatskriving ved gruppearbeid
  • Være i nærområdet ved behov

Rett til tilrettelegging

Med en funksjonsnedsettelse, vil du ha krav på tilrettelegging i henhold til opplæringsloven, opplæringsforskriften og likestillings- og diskrimineringsloven. Glem derfor ikke å koordinere med lærerstedet og den enkelte foreleser for å sikre at det også tilrettelegges fra deres side. Retten til tilrettelegging gjelder lærested, undervisning, læremidler og eksamen, og er uavhengig om du har fått innvilget BPA eller ei.

Vi kan bistå deg

Ikke gi slipp på drømmen om å studere, den er nærmere enn du tror. Vi i Ecura BPA har bistått mange studenter med å integrere studier i en BPA-ordning, og hjelper gjerne deg også. Har du spørsmål eller ønske om assistanse i søknadsprosessen, ta gjerne kontakt. Du kan sende en e-post til oss på [email protected] eller ringe oss på telefonnummer 69 12 96 00.

til toppen