BPA og assistanse om natten | Ecura BPA

BPA og assistanse om natten: Når kan du få nattjenester?

9 november 2020

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et uvurderlig frigjøringsverktøy som muliggjør en livsutfoldelse som mange tidligere kun har drømt om. Det er stort fokus på samfunnsdeltakelse og praktiske gjøremål, men veldig lite informasjon om det som finnes av muligheter om natten. Det er ikke til å legge skjul på at det for mange ikke bare er behov for assistanse på dagtid, men også når nattemørket sniker seg på. Hvordan løses dette så i praksis?

Kontinuerlig og sporadisk behov

Retten til BPA omfatter ikke i prinsippet nattjenester, med mindre det foreligger et kontinuerlig behov for dette, noe som  stadfestes i pasient- og brukerrettighetsloven. Med dette menes det at du vil måtte ha et dokumenterbart behov som krever konstant bistand av assistenter. Dersom du f.eks. vil trenge assistanse til å benytte toalettet et par ganger i løpet av natten, vil ikke dette vanligvis vurderes som et kontinuerlig behov da det kun krever BPA-assistentens tjenesteytelse i korte perioder. Det er med andre ord ofte kun de timene hvor du som bruker har behov for assistanse om natten som legges til grunn ved rettighetsvurderingen.

Nattjenester
er mulig også ved
sporadiske
behov

Er det kun behov for punktvise nattjenester, vil eventuelle behov om natten ofte måtte dekkes av andre helse- og omsorgstjenester og ikke gjennom BPA-ordningen. Med det sagt, har Ecura BPA flere brukere som har fått innvilget hvilende nattevakt når de kun har hatt sporadiske behov i løpet av natten. Kommunen kan anse dette som mest hensiktsmessig, og det anbefales derfor å søke om dette er noe du skulle ha ønske om og behov for.

En god søknad er gull verdt

Om du kan dokumentere ikke bare behovet ditt, men også konsekvensene av å ikke motta den nødvendige assistanse, vil søknaden din stille langt sterkere. Når du skriver søknaden din, anbefaler vi følgende:

  • Dersom du har et kontinuerlig behov, og dermed også vil trenge bistand om natten, er det viktig å få med dokumentasjon på dette i søknaden din. Retten til nattjenester legger til grunn at dette må være dokumenterbart, og det vil være nødvendig å legge ved f.eks. vurderinger fra fastlegen og spesialister.
  • Dersom du har et behov som kommunen vil kunne betvile om kvalifiseres som kontinuerlig eller ei, eller om du har behov for en hvilende nattevakt, anbefales det at du i søknaden din legger fram og dokumenter konsekvensene av å ikke få tilgang på nattjenester. Det er også viktig å argumentere for hvorfor andre kommunale helsetjenester ikke vil kunne tilfredsstille det behovet som foreligger.

Dine muligheter

Retten til BPA er knyttet opp mot timebehov. Uansett hva du selv fører opp i søknaden din, er det til syvende og sist kommunen som tar en endelig avgjørelse på hva ditt reelle bistandsbehov vil være. Har du søkt om et svært høyt timeantall, eller kanskje til og med døgnkontinuerlig BPA-tjenester, og fått vedtak på langt færre timer, vil det føre til et vanskelig dilemma. Hva gjør du så når du virkelig har behov om natten?

Det er i slike tilfeller viktig å være klar over følgende:

  • Klage: Det er mulig å klage på vedtaket. Det finnes en rekke eksempler på omgjøring av vedtak etter klagesaker, og det skader ikke å få en ny vurdering. Skulle du ønske å klage, kan Ecura BPA være behjelpelige i denne prosessen.
  • Andre kommunale tjenester: Det er mulig å kombinere BPA med andre kommunale tjenester, slik som hjemmesykepleie og nattjeneste. Det vil selvsagt ikke være det samme som å ha BPA-assistenten tilgjengelig når behovet skulle oppstå, men det muliggjør assistanse selv ved avslag på BPA-nattjenester.

Ecura BPA har erfart at en rekke kommuner sender ansatte fra hjemmetjenesten for å observere gjennom natten, som et ledd i kartleggingen av behovet for nattassistanse. Dersom du allerede mottar tjenester fra kommunen eller en leverandør, brukes en slik kartlegging til å vurdere om beste alternativ vil være våken/hvilende nattjeneste eller hjemmesykepleie/punkttjeneste. Skulle det ha skjedd store endringer i livet ditt og du skal søke om tjenester for første gang, er det av stor betydning å presentere livsendringer, funksjonsendringer og konsekvenser. Det inkluderer uttalelser fra leger, spesialister og ergoterapeut/ fysioterapeut.

La Ecura BPA bistå deg

Det er ingen skam å be om hjelp i søknadsprosessen. Tvert imot, det vil kunne være en enorm fordel å ha noen som virkelig kjenner lovverket med på laget. Vi i Ecura BPA vil gjerne høre fra deg dersom du skulle ønske mer informasjon om BPA og assistanse om natten eller om du vil ha bistand i utformingen av søknaden. Send en e-post til oss på [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å bistå deg!

til toppen