BPA i skolen | Ecura BPA | Har barnet rett på BPA på skolen?

BPA i skolen: Kan BPA integreres i skolehverdagen?

7 september 2020

Skoleåret har startet, til glede for mange og kanskje litt mer vemodig for andre. Som foresatte til barn med innvilget brukerstyrt personlig assistanse, er du kanskje i tvil om hvordan BPA-ordningen vil fungere i skolen. Kan du sette av tildelte timer til skolehverdagen eller kan du søke om ekstra timer for dette? Ecura BPA har lang erfaring med nettopp BPA, og du kan her finne litt flere svar om BPA i skolen.

BPA i skolen er ikke en rettighet

Pasient- og brukerrettighetsloven presiserer hvem som har krav på BPA og hva som faller inn under ordningen. Rundskriv I-9/2015, som ble utformet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 for å hjelpe kommunene med riktig tolkning av lovverket, nevner spesifikt BPA i skolen. Der står det at det vanligvis ikke tildeles BPA-timer for tiden på skolen, ettersom dette er skolens ansvarsområde. Det er med andre ord ikke en rettighet å få BPA integrert i skolehverdagen.

Kom forberedt når
du skal møte
kommunen

BPA skal fremme utdanning

Det er likevel en rekke elementer som taler for BPA i skolen, og som vil kunne føre til at barnet likevel kan få dette innvilget. Det står for eksempel også i pasient- og brukerrettighetsloven at BPA skal bidra til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.

I tillegg er kommunen lovpålagt å tilrettelegge for samhandling mellom ulike tjenestetilbud. Barnets beste skal alltid stå i fokus, og det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å samordne ulike assistenttiltak. Det kan dermed argumenteres for at innvilgning av BPA også for tiden barnet er på skolen vil kunne være det beste for barnet.

Vær forberedt

Det kan være lurt å komme forberedt når du skal møte kommunen eller når du skal sende inn en søknad. Det innebærer blant annet å ha full oversikt over hvilke behov barnet har eller vil ha på skolen, samt argumentasjoner for hvorfor det er til det beste for barnet å beholde sin BPA-assistent også i skolen. Dersom du har mulighet til å få innspill fra fastlegen og/eller spesialister, vil dette også kunne styrke saken og søknaden. Husk også at ikke alle kommuner er like oppdaterte på BPA, og en god, åpen og informativ kommunikasjon med kommunen er dermed gull verdt.

Andre rettigheter barnet har

Dersom kommunen ikke innvilger BPA for tiden i skolen, er det mulig å sende inn en klage. Samtidig er det også andre rettigheter det er viktig å være klar over. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering stiller det blant annet en rekke krav til skolene, som for eksempel:

  • Universell utforming av private og offentlige virksomheter, derav utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene på blant annet skolene.
  • Individuell tilrettelegging av lærestedet, læremidler, undervisningen og eksamen.

I tillegg har barn med funksjonsnedsettelse etter opplæringsloven krav på skyss til og fra opplæringsstedet, uansett avstand.

Kontakt Ecura BPA for mer informasjon

Dersom du synes det er vanskelig å finne nødvendig informasjon om BPA i skolen eller du ønsker å sende inn en søknad, kan du ta kontakt med oss i Ecura BPA. Send en e-post til oss på [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å snakke med deg!

til toppen