BPA i SFO | Ecura BPA | Har barnet rett på BPA?

BPA i SFO – Kan du kreve BPA i skolefritidsordningen?

7 september 2020

Overgangen fra barnehage til skole og SFO kan være både gledefylt og utfordrende. Det er lovfestet i opplæringsloven at barnehage og skole/SFO skal samarbeide for å sikre en trygg overgang, men det er likevel en helt ny hverdag som venter. Mange barn som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil også oppleve at de har behov for BPA i SFO og på skolen, og ikke bare skoleassistenter. Regelverket er dessverre ikke alltid like enkelt å forstå seg på, så hva kan du som foresatte egentlig kreve?

Hva er BPA?

Dersom barnet ditt har fått innvilget BPA, vet du allerede hva dette innebærer. Dersom du ikke enda har søkt eller er i prosessen med å søke, kan det være nyttig å sette seg inn i nettopp hva BPA omfatter. Brukerstyrt personlig assistanse, som gjerne refereres til som BPA, er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Formålet er å gi tjenestemottakeren (og familien) større frihet til å styre hverdagen og tjenestene selv. Foresatte får gjennom en BPA-ordning avlastning og mulighet til å være foreldre, mens barnet får sjansen til å bli mer uavhengig. Gjennom BPA-assistenter vil et barn for eksempel kunne få bistand til fritidsaktiviteter, leksehjelp, kjøring til trening og utflukt med venninner.

Retten til skyss
omfattes av
oplæringsloven

Skolens ansvar

I følge pasient- og brukerrettighetsloven faller verken barnehage, skole eller SFO vanligvis inn under en BPA-ordning. Det vil med andre ord si at BPA i SFO ikke er noe man har krav på etter loven. Det er skolens ansvar, herunder også i SFO, å sikre at barnet mottar den assistansen det er behov for. Dette for å sikre trygghet, aktivitet, deltakelse, læring og medvirkning. I de fleste tilfeller innebærer dette individuelle eller delte skoleassistenter for tiden i SFO.

Mange mennesker å forholde seg til

Noe mange kanskje ikke er klar over, som ikke faller inn under BPA, er retten til skyss som omfattes av opplæringsloven. I paragraf 7-3 står det spesifisert at barn med funksjonshemning har krav på skyss til og fra skolefritidsordningen. Dette innebærer at en elev i SFO vil kunne ende opp med å måtte forholde seg til en god del ulike mennesker i løpet av dagen. Dette kan være: en BPA-assistent før og etter skolen, en assistent på skolen, en i SFO og potensielt enda en person for transportytelse (med mindre BPA-assistenten bistår med dette). Dette vil forståelig nok kunne bli svært påkjennende for barnet.

BPA i SFO er mulig

Til tross for at det ikke er en rett, vil det likevel være mulig å få innvilget BPA i SFO. Kommunene er lovpålagt å legge til rette for samhandling mellom ulike tjenestetilbud, og det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å samordne ulike assistenttiltak. Barnets beste skal alltid være i fokus, og det å skulle forholde seg til færrest mulig kontaktpersoner er én måte å sikre en tryggere hverdag. Det helhetlige tilbudet må sees under ett, og med en god dialog med kommunen vil det finnes åpninger for å inkludere alle tjeneste under BPA-ordningen.

Dersom du synes det er vanskelig å finne nødvendig informasjon om BPA i SFO, kan du ta kontakt med oss i Ecura BPA. Send en e-post til oss på [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å høre fra deg!

til toppen