Søke BPA: Hva må du huske på? | Vi bistår deg | Ecura BPA

Søke BPA : Hva må du huske på?

3 november 2021

Sitter du med et behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Alle har retten til å søke om det hos sin kommune eller bydel, selv om de generelle kravene ikke er oppfylt. Det er opp til hver kommune å gjøre en vurdering om hvorvidt det foreligger er et reelt behov og hvilket antall timer som kan innvilges. Skal du søke, er det bare noen få ting du trenger å huske på.

Kan du få BPA?

BPA er en måte å organisere og tilrettelegge praktisk bistand for personer med nedsatt funksjonsevne. Som nevnt kan alle søke, men det er visse kriterier som stilles for at du skal ha rett til BPA. Det legges til grunn at du aller først må ha rett på nødvendige tjenester fra helse- og omsorgstjenesten fra kommunen. Videre må det foreligge et stort assistansebehov (minst 32 timer per uke).

Selv om du får avslag, kan du alltid klage

Dette behovet må i tillegg være langvarig, som innebærer at det må være vedvarende utover to år. Det er også viktig å være klar over at du må være under 67 år når du søker. Merk samtidig at mange med et behov på under 32 timer per uke får innvilget BPA, så dette er ingen hindring om du vil søke.

Hvordan søker du?

Det er svært viktig at du setter deg inn i lovverket og at du setter av nok tid til å jobbe med selve søknaden. En søknad bør være så nøyaktig og presis som mulig, som innebærer at du må kalkulere det timeantallet du har behov for i en BPA-ordning. Ikke glem dokumentasjon, som referanse fra fastlege, spesialister og andre. Du kan lese våre tips rettet mot selve søknadsskrivingen her.

Hvordan klager du?

Retten til brukerstyrt personlig assistanse er nedfelt i pasient og brukerrettighetsloven §2-1 d.

Skulle du oppleve at du har fått innvilget for få timer eller at du får tilbakemeldinger som ikke er i samsvar med din forståelse av lovverket, kan det være en fordel å gå i en konstruktiv dialog med kommunen for å komme til bunns i det. Skulle ikke kommunen ta klagen til følge, kan du også sende en klage til statsforvalteren.

Hvordan får du bistand?

Ecura BPA er en privat leverandør av BPA-tjenester. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hva ordningen innebærer, om du ønsker å søke, om du har fått avslag eller om du vil bytte over til oss fra en annen tilbyder. Vi bistår deg gjerne!

til toppen