BPA og helsetjenester | Ecura BPA

BPA og helsehjelp – Kan assistenten yte helsetjenester?

1 oktober 2020

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til å sikre likeverd, likestilling og livskvalitet. Det er en kjent sak at dette innebærer praktisk bistand til dagliglivets gjøremål og aktiv samfunnsdeltakelse, men hva med de som også har behov for helsehjelp?

Hva lovverket sier om BPA og helsehjelp

Tjenestene som faller inn under BPA er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven. Der står det spesifikt at helsetjenester i prinsippet ikke er omfattet av rettigheten. I en BPA-ordning vil du i all hovedsak ansette BPA-assistenter som ikke er helsepersonell, og som dermed ikke vil inneha den nødvendige kompetansen for å sikre trygg ytelse av helsehjelp. Dersom du har store medisinske utfordringer, vil det dermed ofte være nødvendig med bistand fra helsepersonell som ikke vanligvis er del av en BPA-ordning.

BPA og helsehjelp er likevel mulig

Selv om du ikke kan kreve at helsetjenester er organisert som BPA, er det fullt mulig å legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen.
Dette gjøres i koordinasjon med kommunen dersom dette ansees som forsvarlig og brukeren selv ønsker det.

Helsehjelp faller ikke
inn under BPA, men det
finnes unntak.

Med enkle helsetjenester menes det ting som man ellers til vanlig ville kunne gjort selv uten bistand fra helsepersonell. Noen eksempler på tjenester som kan vurderes som enkle såfremt det skjer innenfor forsvarlighetskravets ramme, er:

  • Måle av blodsukker
  • Sette insulin
  • Bistå med stomier
  • Kompresjonsbehandling
  • Skifte bandasjer
  • Gi sondemat
  • Sette kateter

I enkelte tilfeller vil det også være mulig å få godkjent ansettelse av BPA-assistent med helsefaglig utdannelse, som f.eks. sykepleier, dersom kommunen anser dette som mest hensiktsmessig og aksepterer de økte utgiftene tilknyttet dette.

Fordelene med å inkludere helsetjenester i BPA-ordningen

Det vil gjerne være bedre for brukeren om det er BPA-assistenten som bistår med slike enkle helsetjenester, ettersom det da vil være samme person som assisterer hver gang. Assistenten vil også på sikt bli godt kjent med utførelse av tjenestene og behovene til BPA-mottakeren. Det finnes til og med eksempler hvor BPA-assistenter har fått opplæring i respiratorhåndtering, for å kunne sikre trygg ivaretakelse av brukeren til enhver tid.

Tommelfingerregelen her er at kommunen må vurdere det som forsvarlig at tjenestene utføres av ufaglærte assistenter (med opplæring), og det må også være noe alle parter er komfortable med (assistent, kommunen, bruker).

BPA-assistenter og dokumenteringsplikt

I motsetning til helsearbeidere, er ikke BPA-assistenter pliktige til å dokumentere bistanden i en BPA-ordning. Dette fordi tjenestene de yter er av praktisk og ikke medisinsk karakter. Dette endrer seg derimot dersom enkle helsetjenester inkluderes blant arbeidsoppgavene. Etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav a ansees dette da som helsehjelp, og BPA-assistentene vil trenge opplæring i dokumentasjon i henhold til journalforskriften. Det må også utarbeides rutiner som sikrer at nødvendig helseinformasjon journalføres.

Få mer informasjon om BPA og helsehjelp

Ecura BPA er en privat tjenesteyter med lang erfaring innen fagområdet. Vi opererer landsdekkende, og har rammeavtaler for BPA-tjenester med kommuner i hele Norge. Det innebærer at vi har godt kjennskap til lovverket og også de ulike kommunale tolkningene. Dersom du synes det er vanskelig å finne nødvendig informasjon om BPA og helsehjelp eller ønsker å søke om BPA, anbefaler vi deg derfor å kontakte oss. Send en e-post til [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å bistå deg!

til toppen