Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) | Ecura BPA

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

16 mars 2020

Brukerstyrt, eller Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA), er et offentlig velferdstilbud. Det er en ordning for tilrettelegging, og praktisk og personlig bistand for personer med behov for assistanse.

Bilde av to kvinner som begge holder armene opp i V-formasjon. De har ryggen mot kameraet. Foran dem kan det skimtes en innsjø og trær.

Personer med innvilget BPA kan ansette sine egne assistenter og organisere disse selv, innenfor rammene som kommunenes vedtak gir. BPA fungerer som et alternativ eller tillegg til det offentlige omsorgstilbudet og de tradisjonelle hjemmetjenestene.

Rett til et selvstendig liv

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) bygger på «retten til et verdig og selvstendig liv», altså at du skal kunne ta personlige valg og styre din egen hverdag selv om du har en funksjonsnedsettelse.

Tjenesten innebærer at bruker/vedtakseier får bistand til de personlige og praktiske gjøremålene han/hun ville

utført i det daglige, men ikke kan utføre på egen hånd grunnet funksjonsnedsettelsen. Brukerstyringen skal bidra til bedre ressursutnyttelse, likestilling, samfunnsdeltakelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.

Bruker er leder

Bruker/vedtakseier er arbeidsleder; som innebærer at bruker selv leder assistentene i det daglige arbeidet. Alternativt kan bruker ha en stedfortredende arbeidsleder dersom han/hun selv har problemer med å ivareta rollen.

Bruker bestemmer selv hva han/hun skal ha assistanse til (forutsatt forsvarlige aktiviteter og innenfor lov, normer/etikk), hvordan assistansen skal utføres,

når og hvor den skal utføres (innenfor eller utenfor hjemmet) og hvem som skal ansettes og utføre assistansen.

Du kjenner dine behov best!

Kjernen i BPA handler om å velge selv. Tanken bak er at det er den enkelte som best kjenner sine behov og sin hverdag, og dermed også er den som er best egnet til å avgjøre hvordan assistansen bør bli utført.

Målet er å gi enkeltmennesker frihet til å leve et mer selvstendig liv, i og utenfor sitt eget hjem. BPA gir også økte muligheter til å delta aktivt i familie- og samfunnsliv, kulturtilbud, jobb og studier.

BPA er en rettighet

Fra 1. januar 2015 ble BPA rettighetsfestet i Norge. Alle norske kommuner plikter å ha et tilbud om personlig assistanse, organisert som BPA.

Alle som kvalifiserer kan søke om BPA og har rett til å få sin søknad vurdert. Loven slår fast at dersom du innfrir visse kriterier, kan du kreve å få BPA:

  • Du må ha et langvarig assistansebehov (dvs. utover to år)
  • Behov for minst 32 timer assistanse i uken
  • Være under 67 år
  • Dersom behovet for assistanse er minst 25 timer i uken, har du likevel rett til å få BPA – med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.

Det er viktig å være klar over at dersom du ikke omfattes av rettigheten til å kreve BPA, har du likevel rett til å søke og bli vurdert for å få BPA. Mange kommuner innvilger BPA til personer med behov som er langt under kravene i rettighetsfestingen.

Les mer på www.ecura.no, eller kontakt oss for mer informasjon.

BPA hos Ecura

Ecura BPA har mange års erfaring innen fagområdet og opererer landsdekkende.

Med Ecura får både kommune og bruker en samarbeidspartner som har gode rutiner, lang erfaring og høy kompetanse. Vi har vakt telefon døgnet rundt gjennom hele året.

Vi bistår med juridisk bistand, rekruttering, opplæring, kontrakt, fakturering, kvalitetssikring, med mer. Ecura følger opp timeforbruket månedlig, og kontakter brukeren ved vesentlig over-/underforbruk.

Brukeren får egen kontaktperson hos Ecura. Kontaktpersonen har jevnlig oppfølging av brukeren og bistår når det er behov eller det vurderes som nødvendig.

For mer informasjon om Ecura BPA ring tlf 69 12 96 00

til toppen