Hvem kan få en brukerstyrt assistent? | Ecura BPA

Hvem kan få en brukerstyrt assistent?

5 januar 2022

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges stor vekt på opprettholdelse av et aktivt og uavhengig liv. Ordningen bidrar til selvbestemmelse og likeverd.

Lovfestet rettighet

Hvem som har krav på BPA og hva som faller inn under BPA-ordningen, er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven. For å ha lovfestet rett til ordningen, er det et krav at du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf.  helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Videre kreves det at du er under 67 år når du søker, og har et langvarig behov for personlig assistanse ut over 2 år. I tillegg må du ha et stort behov personlig assistanse på over 32 timer per uke.

Selv om du ikke oppfyller kravene, kan du søke om BPA

Dersom du ikke oppfyller kravene, er det likevel håp. I en rekke tilfeller har søkere med assistansebehov på under 32 timer i uken fått innvilget BPA. Om du er foresatt, kan det være greit å vite at BPA også omfatter avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Et likeverdig liv etter dine ønsker

Gjennom bistand fra en brukerstyrt personlig assistent (eller flere) vil du som har et langvarig og stort behov for assistanse få mulighet til å leve et så selvstendig liv som mulig, både i og utenfor hjemmet.

Retten til selvbestemmelse over eget liv og hverdag er kongstanken bak ordningen, og den som mottar BPA (eller pårørende) er derfor selv arbeidsleder som ansetter og bestemmer hva BPA-assistenter skal bidra med. En brukerstyrt assistent kan blant annet assistere med påkledning, matlaging, sportsdeltakelse, cafébesøk med venner, ferieturer og transport til aktiviteter.

Ikke vent med å søke

Har du vurdert å søke BPA, uten å ha kommet i gang med prosessen? Er du usikker på om du burde søke i det hele tatt? Eller har du kanskje fått avslag? Kommunen er etter Helse- og omsorgstjenesteloven lovpålagt å tilby personlig assistanse. Om du er usikker på hvorvidt du oppfyller kravene til å få brukerstyrt assistent, er det bare å ta kontakt med oss i Ecura BPA. Vi kan også bistå deg med informasjon om hvordan du fyller ut en søknad, og hvordan du går frem ved klage på et eventuelt avslag.
Vi er her for deg!

til toppen