People Policy - Ecura BPA

People Policy

Ecuras «People policy» omhandler våre forventninger både til ledere og ansatte om hvordan vi skal etterleve lovverk, våre verdier, vårt etiske
regelverk og hvordan vi skal opptre overfor hverandre i utførelse av vårt samfunnsoppdrag som er å gi kritisk viktige tjenester med omsorg. Det
oppsummerer vesentlige prinsipper, muligheter, krav og ansvar våre ansatte står overfor i en hektisk hverdag i et selskap i sterk vekst.

I Ecura legger vi følgende til grunn;

Våre verdier;

Våre tjenester og vårt omdømme

Hver eneste dag leverer vi viktige omsorgstjenester til mennesker med ulike behov. Vårt omdømme skapes av kvaliteten på våre tjenester og den
forskjellen vi utgjør for den enkelte bruker av våre tjenester. For å kunne levere gode helsefaglige tjenester og assistansetjenester er vi derfor
avhengig av dedikerte og dyktige medarbeidere.

Holdninger og atferd

I det daglige møtet med tjenestemottakere er det avgjørende at Ecuras ansatte viser holdninger og atferd som gjenspeiler etisk bevissthet,
faglighet og etterlevelse av Ecuras verdier. Ecuras ansatte skal sette positive “fotavtrykk” gjennom den jobben de gjør.

Kompetanse, fag og utvikling

Ecura er en kompetansebedrift. Vi har en ambisjon om å utvikle oss til omsorgsbransjens mest attraktive arbeidsgiver gjennom å fokusere på fag, kompetanse, kvalitet og kultur. Ved bruk av kunnskaps- og/eller evidensbaserte tilnærminger vil vi fremstå med integritet og profesjonalitet i våre tjenester.

Ecura har fokus på å benytte tverrfaglig kompetanse. Vi tilrettelegger for kontinuerlig læring, personlig og faglig utvikling i et arbeidsmiljø preget av mangfold, høy etisk standard, trivsel og stort faglig engasjement. Vi verdsetter og forventer at medarbeidere deler kunnskap og erfaring både i eget team og med andre i virksomheten. Vi oppmuntrer ansatte til å være endrings- og løsningsorienterte.

I noen av våre virksomheter har vi tjenestemottakere med krevende adferd, og det stiller strenge krav til trening og skolering, – i tillegg til engasjement, personlig egnethet og integritet.
Vi skal ha bransjens dyktigste og mest fornøyde medarbeidere som i tillegg til å være faglig sterke også skal være genuint opptatt av omsorg og kvalitet.

Vi jobber også kontinuerlig med å forbedre våre tekniske løsninger og hvordan vi nyttiggjør oss velferdsteknologi. Velferdsteknologi handler ikke om teknologi alene, men om mennesker som skal ta dette i bruk. Vi tester ulike anvendelser, og er opptatt av å bygge kompetanse til å bruke teknologien der det passer våre tjenester.

Psykologisk trygghet

For å oppnå både god kvalitet og arbeidsglede er vi avhengig av å ha psykologisk trygghet i forholdet mellom medarbeidere og mellom ledere og medarbeidere. Det betyr at ethvert forhold skal preges av nærhet, åpenhet og tillit, og konstruktive tilbakemeldinger inngår i dette. Dette er også et viktig grunnlag for å fremme den enkeltes mestringsfølelse, utvikling og trivsel. Tydelige forventningsavklaringer og tydelig kommunikasjon er en grunnforutsetning for trygghet, oppfølging og trivsel.

Ledelse

Ansatte skal oppleve at ledelsen møter dem med respekt og tillit når de står overfor etiske problemstillinger og dilemmaer. Lederes funksjon i Ecura er å tilrettelegge slik at de som står i førstelinje og yter tjenester har de beste forutsetninger for å ta veloverveide beslutninger og agere med respekt i krevende situasjoner. Det betyr å være «tett på» med «tilstedeværende» ledelse.

Ansattes forpliktelser og aktivt medarbeiderskap

Vår filosofi er at alle ansatte tar ansvar både for resultater, arbeidsmiljøet og arbeidsplassen, er seg bevisste sin egen rolle og bidrar til å skape entusiasme og yrkesstolthet. Gjennom aktivt medarbeiderskap etterlever ansatte lovverk og vårt etiske regelverk og melder ifra om uønskede hendelser slik at vi som organisasjon kontinuerlig forbedrer oss og opprettholder vår kvalitetsstandard.
Den enkelte ansatte tar aktivt ansvar for relasjoner og samarbeid med kollegaer og ledere for å skape engasjement og godt arbeidsmiljø. Vårt mål er at enhver ansatt skal oppleve betydningen av sitt eget bidrag, ha en legitim plass i organisasjonen og bli sett, involvert og anerkjent.

Mangfold

For oss innebærer mangfold at vi har en ansattgruppe som både er variert og sammensatt. Mangfold handler om likeverd og retten til å møte andre mennesker som den man er uten å møte diskriminering. Dette er en grunnleggende forutsetning for å etterleve verdiene våre.
Ecura har tjenestemottakere med forskjellig bakgrunn og funksjonsnivå og vi søker et mangfold av blant annet kompetanse, alder, etnisitet og personligheter blant våre ansatte. Det gir selskapet et flerkulturelt grunnlag, og utvikler åpenhet, toleranse og medmenneskelighet på tvers av ulikheter.

Kvalitet

Ecura er ISO-sertifisert på flere standarder, deriblant på arbeidsmiljø ISO-45001. Vi gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelser, og jobber kontinuerlig med målrettede tiltak for å følge opp ansattes innspill og tilbakemeldinger, – dette for å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet.
Sikker håndtering av informasjon er kritisk viktig i helsesektoren, det gjelder både i forhold til tjenestemottakere og ansatte. Derfor har vi valgt å ta dette på fullt alvor og har sertifisert virksomheten i henhold til standarden ISO 27001 – Informasjonssikkerhet.
Selskapet er opptatt av kvalitet og er derfor også sertifisert i henhold til ISO 9001 – kvalitet. Ecura er opptatt av bærekraft og er også sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.
Våre verdier, etiske retningslinjer, sosialt ansvar og vårt kvalitetsarbeid understøtter vår ambisjon om å oppfylle FNs bærekraftsmål.

til toppen